Saiyuki and all its characters belong to Kazuya Minekura.
No disrespect intended.
No profit made.
Minus Wave: Saiyuki Yaoi Archive

Sanzo, Kouryuu

/Gojyo /Goku /Hakkai /Hazel
/Homura /Konzen /Kougaiji /?

_____________
Go to || Home