Saiyuki and all its characters belong to Kazuya Minekura.
No disrespect intended.
No profit made.
Minus Wave: Saiyuki Yaoi Archive

Goku, Seiten Taisei

/Gat /Gojyo /Hakkai /Hazel
/Homura /Konzen /Kougaiji /Nataku
/Sanzo /Seiten Taisei /Zakuro

_____________
Go to || Home