Saiyuki and all its characters belong to Kazuya Minekura.
No disrespect intended.
No profit made.
Minus Wave: Saiyuki Yaoi Archive

Gojyo

/Banri /Dokugakuji /Gojyo /Goku
/Hakkai /Hazel /Kenren /Sanzo

_____________
Go to || Home